Vision-ศึกษาต่อประเทศจีน สานฝันสู่อนาคต

ศึกษาต่อประเทศจีน สานฝันสู่อนาคต

               

         สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเป็นที่จับตามองของคนทั้งโลก จากอัตราการขยายตัวทั้งการค้า การลงทุน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงจำนวนประชากร ที่มีการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญทั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รวมไปถึงตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนของนานาประเทศ ต่างก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารมากขึ้น

         ด้วยเหตุนี้เอง นักเรียนนักศึกษาจากหลายประเทศ จึงให้ความสนใจที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่ประเทศจีน โดยเฉพาะความรู้ภาษาจีนกลาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อเวทีโลกในปัจจุบัน  เห็นได้ชัดว่า หลายประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษา วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศจีนต่อไป

         ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ในปีพ.ศ. 2558 ระบุว่า มีนักศึกษากว่า 397,635 คนจาก 202 ประเทศ ที่เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ กว่า 811 แห่งใน 31 เมืองของจีน และยังเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในแต่ละปีอีกด้วย  ส่งผลให้จำนวนสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน ก็ขยายตัวขึ้นด้วยเช่นกัน

          กว่า 41 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ส่งผลให้ทั้งสองประเทศ มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ที่จีนมีอัตราและทิศทางการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงด้านการศึกษา จากการที่ประเทศไทยและจีนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ที่ไม่ไกลกันนัก ทำให้มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันในความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง รวมไปถึงค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่นับว่าถูกกว่าหลายๆ ประเทศที่นักศึกษาชาวไทยนิยมไปเรียนต่อ

          จึงกล่าวได้ว่า การไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้นได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในด้านความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า ทั้งยังได้รับความรู้ความสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอีกด้วย

          ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถานีโทรทัศน์ TCITV จึงร่วมกับ Study in China Union จัด “นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนประจำปีพ.ศ. 2559”  ขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนจำนวน 14 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนตะวันออก, มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หูหนาน, มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน, มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศจี๋หลิน, สถาบันพาณิชยศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง, มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์เหอหนาน, มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคกวางตุ้ง, มหาวิทยาลัยซานตง, มหาวิทยาลัยเหยียนอัน, มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมซีอาน, มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชิงเต่า และมหาวิทยาลัยชนชาติซีหนาน

          นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2557  สถานีโทรทัศน์ TCITV กับ Study in China Union ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน และได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นการจัดนิทรรศการครั้งที่ 4 มีสถาบันการศึกษาชั้นนำในโครงการ 211 และโครงการ 915 จากประเทศจีนเข้าร่วมมากกว่า 50 แห่ง ซึ่งนอกจากสถาบันทางการศึกษาที่เข้าร่วมนิทรรศการจะมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาโดยตรงแล้ว ทางผู้จัดงาน ยังจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา และสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ในไทยอีกด้วย เพื่อหารือโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ทุนการศึกษาระยะสั้นและระยะยาว การอบรมครูสอนภาษาจีน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน เป็นต้น

          สำหรับปีนี้ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากเรามีโอกาสจัดร่วมกับงานธรรมศาสตร์วิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ทุกๆ ปีจะมีนักเรียนกว่าหมื่นคนเข้าร่วมงานเพื่อรับคำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษาต่อ แต่ด้วยจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถรับเข้าเรียนนั้นมีจำกัด ดังนั้นการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนจึงถือเป็นการเปิดโอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย

          การไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้น เรียกได้ว่าเป็นกระแสใหม่ในกลุ่มนักเรียนไทย ภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการที่ภาษาจีนกลาง ได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อทำธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีน ทำให้มีความต้องการด้านบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

          การศึกษาต่อในประเทศจีนจึงเป็นก้าวสำคัญยิ่งในการวัดอนาคตของเยาวชน เนื่องจากจะเป็นเหมือนใบเบิกทางและการการันตีอนาคตในด้านการทำงานที่มั่นคง พร้อมหรือยังที่จะพัฒนาศักยภาพในตัวคุณ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน