Cover story-เปิด 2 กฎหมายใหม่หนุนเอสเอ็มอี

เปิด 2 กฎหมายใหม่หนุนเอสเอ็มอี

 

           ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี)  ในปัจจุบันมีประมาณ 2.8 แสนราย มีการจ้างงานรวมกว่า 11 ล้านคน แต่พบว่า มีเอสเอ็มอีที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงเพียง 7-8 แสนราย หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% เท่านั้น ขณะที่เอสเอ็มอีส่วนใหญ่เกือบ 2 ล้านราย ยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก เหตุผลสำคัญคือ ติดปัญหาในเรื่องหลักประกันที่นำมาใช้ในการขอสินเชื่อ

          แต่หลังจากพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 หลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับเอสเอ็มอีอย่างยิ่ง

          เพราะหลักสำคัญของกฎหมายใหม่ฉบับนี้คือ เปิดให้สามารถนำสังหาริมทรัพย์แบบไม่ต้องจดทะเบียน หรือทรัพย์สินใดๆ ก็ได้ นำมาใช้เป็นหลักประกัน และจากเดิมที่ทรัพย์สิน เมื่อนำไปค้ำประกันเงินกู้ หรือนำไปจำนำแล้ว ทรัพย์สินเหล่านั้นจะต้องอยู่กับผู้รับจำนำ ผู้กู้จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่กฎหมายฉบับนี้ ให้สิทธิ์แก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น ยังเป็นผู้ได้ครอบครองและสามารถใช้ประโยชน์ได้

          ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจการ สิทธิเรียกร้อง บัญชีเงินฝากในธนาคาร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และเครื่องหมายการค้า ต่างก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันได้ทั้งสิ้น 

          ขณะเดียวกัน กรมบังคับคดียังได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นเอสเอ็มอี โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และมีผลใช้บังคับวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

          ภายใต้กฎหมายดังกล่าว จะเปิดโอกาสเป็นครั้งแรกให้เอสเอ็มอี ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ยังมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจ สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางได้ เหมือนๆ กับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยังทำให้เอสเอ็มอี มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้

          ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีวงเงินหนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ หากเจ้าหนี้หลักรับแผนฟื้นฟูแล้ว เจ้าหนี้อื่นจะมาฟ้องไม่ได้ ซึ่งจะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้น โอกาสที่เจ้าหนี้เดิมจะให้เงินกู้เพิ่ม เพื่อให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจต่อไป ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้ที่เหลือจะมาฟ้องได้