สินค้าเกษตรไทย ปัญหา..หลากหลาย โอกาส...มากมาย

สินค้าเกษตรไทย

ปัญหา..หลากหลาย

โอกาส...มากมาย

 

 

     การส่งออกของไทย เมื่อปี 2559 มีมูลค่า 2.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.45% กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 4 ปี หากคิดเป็นเงินบาทเป็นมูลค่ากว่า 7.54 ล้านล้านบาท แม้ว่าการส่งออกของไทยจะกลับมาโงหัวเติบโตอีกครั้ง แต่กระนั้นก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับไปติดลบอีกจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและในประเทศ ที่มีความอ่อนไหวในหลายประเด็น ที่สำคัญโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยยังพึ่งพิงสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกเป็นหลัก โดยปี 2559 มีมูลค่าถึง 6 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 80% ของการส่งออกไทยทั้งหมด ขณะที่สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพียง 6.82 แสนล้านบาทหรือประมาณ 9% และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลค่า 5.99 แสนล้านบาทหรือประมาณ 8% นอกจากนั้นเป็นสินค้าแร่และเชื้อเพลิง ประมาณ 2.36 แสนล้านบาท หรือประมาณ 3% น่าเป็นห่วงเพราะมาร์จิ้นรายได้จากสินค้าส่งออกอุตสาหกรรมที่ตกแก่ประเทศไทยมีแค่ 20-30% เท่านั้น เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรที่นำเข้า ขณะที่ไทยได้ประโยชน์จากค่าแรงและชิ้นส่วนประกอบบางอย่างเท่านั้น

 

     ขณะที่มาร์จิ้นสินค้าเกษตรส่งออกที่จะอยู่ในประเทศไทยมีถึง 70-80% เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นของไทย ดังนั้นไทยควรจะต้องส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรไทย เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการส่งออกให้มากขึ้นและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายในประเทศ ทั้งนี้ สินค้าเกษตรส่งออกของไทยมีความหลากหลาย ทั้งกสิกรรม ปศุสัตว์และประมง มีทั้งสินค้าขั้นปฐมภูมิไปถึงขั้นทุติยภูมิที่นำไปแปรูป ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้สด ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง สัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลาหมึกแช่เย็น แช่แข็ง น้ำตาลทราย อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง แต่ในความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทย ก็มีปัญหาและข้อจำกัดในแต่ละสินค้าแตกต่างกันไป ทั้งปัจจัยที่เหนือการควบคุมอย่างภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม ที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตเสียหาย รวมทั้งปัญหาแมลงศัตรูพืช อย่างล่าสุดที่หนอนหัวดำระบาดทำให้สวนมะพร้าวนับล้านต้นเสียหาย ส่งผลให้ไทยเสียโอกาสในการส่งออกสินค้ามะพร้าวแปรรูป โดยเฉพาะ “น้ำกะทิ” ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านการตลาด ที่ประเทศคู่แข่งมีมากขึ้น มีการตัดราคาขาย ซึ่งไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ด้วยต้นทุนที่แพงกว่า

 

 

     

     ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาจากประเทศผู้นำเข้าที่จะออกมาตรการกีดกันต่างๆ ทั้งมาตรการภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ทั้งเรื่องมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการใช้แรงงาน อย่างเช่น สหภาพยุโรป (อียู) มีกฎระเบียบ “IUU Fishing” หรือ “Illegal Unreported and Unregulated Fishing” คือการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งขณะนี้อียู ให้ใบเหลืองกับไทย นั่นคือตักเตือนและให้ไทยปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการประมงในขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่อียู กำหนด หากไม่ทำตามก็จะถูกใบแดง นั่นคือถูกคว่ำบาตรห้ามนำเข้าสินค้าด้านประมงทั้งหมด

 

      หรืออย่างสหรัฐ ที่จะมีการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (US’s Trafficking in Persons Report: TIP Report) ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ Tier 3 นั่นคือสถานการณ์การค้ามนุษย์รุนแรง ที่สหรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากไทยได้ แต่ล่าสุดไทยหลุดไปอยู่อันดับ Tier 2 หลังจากรัฐบาลดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมจนเป็นที่พอใจระดับหนึ่งของสหรัฐ

 

      นอกจากนี้สินค้าเกษตรต่างๆ ยังมีมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยสากลที่คอยกำกับอยู่ด้วย อย่างเช่น มาตรฐาน “HACCP” : Hazard Analysis Critical Control Point  คือการวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต ในแต่ละขั้นตอนของการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร หรือมาตรฐาน “GMP” : Good Manufacturing Practice ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือโคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกมาตรฐานคือ “GAP”: Good Agriculture Practices หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด กระบวนการผลิตต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

       แม้ว่าสินค้าเกษตรไทยจะต้องประสบกับสารพันปัญหา แต่ก็ยังมีโอกาสมากมายที่จะขยายตลาดส่งออกได้มากขึ้น จาก ความหลากหลายในการส่งออก ทั้งแบบสดๆหรือจะแปรรูปต่างๆ นั่นหมายความว่า สามารถที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้หลายกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันไป ส่วนข้อจำกัดและมาตรการต่างๆ ทั้งระดับสากลและที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดไว้ แม้จะเป็นอุปสรรคและทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่หากทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ก็จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการยกระดับสินค้าของไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดที่กว้างและยั่งยืนขึ้น

 

       กระนั้น การทำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก็อาจไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาและรักษาคุณภาพให้ได้ต่อเนื่อง ต้องแปรรูปสินค้าหลากหลายรูปแบบ ปรับแพ็กเกจจิ้งที่ดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะการทำตลาดยุคใหม่ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและกว้างขึ้น อย่างเช่นการเปิดช่องทางขายผ่านออนไลน์ที่เกษตรกรก็สามารถทำได้เอง หากได้รับการอบรมเรียนรู้ และการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ราคาสินค้าก็จะลดลง ขณะที่เกษตรกรได้รับรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

 

      ขณะเดียวกันต้องเพิ่มกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น ทั้งกลยุทธ์ “บอกต่อ” และกลยุทธ์ “การสร้างสตอรี่” อย่างเช่นที่ตลาดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่เมื่อเร็วๆนี้ มีรายชื่อติดใน 10 อันดับตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก ของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น โดย“ตลาด อ.ต.ก.” อยู่ในอันดับที่ 4 ซึ่งปัจจุบัน“ตลาด อ.ต.ก.” มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อของกิน โดยเฉพาะผลไม้กันมาก หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวประทับใจผลของไทย ก็จะมี “เรื่องราว” และ “บอกต่อ”ใ ห้ผู้บริโภครับรู้ในวงกว้างมากขึ้นและสนใจที่จะหาโอกาสมาแวะชิมบ้าง

 

      นอกจากนี้ หากสร้าง “สตอรี่” ว่าสินค้าเกษตรของไทยมีสรรพคุณต่างๆ อย่างเช่น “น้ำกะทิ” มีวิตามินและแร่ธาตุ หลายชนิดช่วยลดน้ำหนัก ช่วยกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยต้านไวรัส ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันจุลินทรีย์ และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ยังมีสินค้าเกษตรไทยอีกมากมาย ที่มีสรรพคุณทางยา ที่สามารถจะสร้าง “สตอรี่” ได้ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรของไทยก้าวไกลไปอีกระดับ ทั้งอร่อยและมีคุณค่า ที่ผู้บริโภคอยากลิ้มรส

 

       ดังนั้น ท่ามกลางสารพัดปัญหา ก็มีโอกาสมากมายที่สินค้าเกษตรของไทยจะก้าวไปยังตลาดโลกได้มากขึ้น