PR News

หอการค้าไทย-จีน มอบสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านประธานองคมนตรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยภัย

31

October

2022

29

October

2022

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565  นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล  ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร  ให้การต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในพิธีการส่งมอบสิ่งของบริจาค เช่น ปลากระป๋อง 60,000 กระป๋อง และบะหมี่สำเร็จรูป 1,000 ลัง  (180,000 ซอง) มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย

        นายณรงค์ศักดิ์  กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน  ได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทยในปีนี้ ก็รู้สึกมีความห่วงใยต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอิสาน  ภาคกลาง และภาคใต้

       หอการค้าไทย-จีน  ก่อตั้งมาได้ 112 ปี ในปีนี้ นอกจากมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนแล้ว  หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทหน้าที่  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมย์จากรุ่นสู่รุ่น คือ การช่วยเหลือสังคม เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย  นายณรงค์ศักดิ์  กล่าว

ในการนี้  พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์   ประธานองคมนตรี  กล่าวขอบคุณ  และแสดงความชื่นชมกุศลกรรมที่ดี ที่หอการค้าไทย-จีน ได้ช่วยเหลือบ้านเมือง  และกล่าวเสริมว่า คนไทยเรามีความโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือกันตามกำลังความสามารถ ก็จะเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งเคยแสดงให้เห็นและเป็นที่ประทับใจจากทั่วโลกมาแล้ว

สำหรับสิ่งของที่รับบริจาคมานี้ จะส่งมอบไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อดำเนินการแจกจ่ายไปยังประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  และจะมีการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานแจกจ่ายสิ่งของเหล่านั้นตามลำดับ  พลเอกสุรยุทธ์  กล่าว

Tags: