Education

มรภ.สวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณาจารย์ที่ปรึกษาชาวจีน

7

August

2023

6

August

2023

        วันที่ 4 ส.ค. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

        ในการนี้ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับมอบหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ชาวจีนทั้งสองสาขาวิชา

        ศ.ดร.หลี่ ไห่ (Prof.Dr. Li Hai) จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี และ ศ.ดร.จาง จี้เจียว (Prof.Dr. Zhang Jijiao) จากสถาบันสังคมศาสตร์ของจีน เป็นตัวแทนกล่าวในนามคณาจารย์ชาวจีนว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเรียนเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และยินดีที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเปิดบทใหม่ให้กับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ เพื่อร่วมกันผลิตบัณทิตคุณภาพ สร้างการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกัน

        หลังสิ้นสุดพิธีมอบหนังสือแต่งตั้ง ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมเสวนาทางวิชาการร่วมกัน โดยหารือถึงประเด็นปัญหาเรื่องการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา รวมทั้งร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความท้าทายในการจัดหลักสูตร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำกับนักศึกษาต่อไป

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com

Tags:
No items found.