China-ASEAN Panorama

“ASEAN-China Media Week” เวทีแลกเปลี่ยนด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์จีน-อาเซียน

17

October

2023

16

October

2023

        ตั้งแต่ปี 2019-2022  งาน ASEAN-China Media Week ได้จัดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 20 กิจกรรม โดยมีผู้นำระดับสูงของจีนและอาเซียนเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์รวม  27 ท่าน มีนักการทูตและตัวแทนจากสถานกงสุลอาเซียนประจำประเทศจีนเข้าร่วมกว่า 24 ท่าน บรรดาประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างเคยเข้าร่วมงานในนี้ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมกว่า 1,300 ราย

        ภายใต้กรอบงานดังกล่าว มีผลงานสื่อทั้งสิ้น 487 เรื่อง รวมความยาวมากกว่า 6,000 ชั่วโมง ได้ถูกนำไปออกอากาศแล้วในกว่า 360 แพลตฟอร์มทั้งในประเทศจีนและอาเซียน ในจำนวนนี้ มีผลงานสื่อจากจีน จำนวน 119 เรื่อง รวมกว่า 1,378 ตอน ที่ได้รับการแปลและออกอากาศแล้วทั่วอาเซียน

        นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือแล้วกว่า 30 โครงการ ซึ่งได้รับการรายงานข่าวทั้งในสื่อจีนและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

        ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีแลกเปลี่ยนด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่สำคัญระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงประเทศไทย

ขอบคุณภาพจาก: กรมวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี

Tags:
No items found.