China-ASEAN Panorama

จาก “10+1” ขยายขอบเขตสู่ RCEP CAEXPO มีแนวทางยกระดับการจัดงานอย่างไร?

10

October

2022

8

September

2022

        ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 นับเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุด มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด และศักยภาพการพัฒนามากที่สุดของโลก เพื่อสอดรับกับโอกาสการมีผลบังคับใช้ของ RCEP “งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน” (China-ASEAN Expo) หรือ CAEXPO ในฐานะผู้สนับสนุนการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ได้เดินหน้ายกระดับขอบเขตการจัดงานจาก “จีน-อาเซียน” หรือ “10+1” ไปสู่กลุ่มประเทศสมาชิก RCEP อย่างต่อเนื่อง

        งาน CAEXPO ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือ RCEP มาโดยตลอด โดยในงาน  CAEXPO ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการชูจุดเด่นทางความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน ควบคู่ไปกับผลักดันความร่วมมือ RCEP ยกระดับโซนนิทรรศการ RCEP และเพิ่มการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับ RCEP นำพาโอกาสใหม่ ๆ และผลลัพธ์ความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นมาสู่ทุกฝ่าย

ก้าวใหม่เพื่อรองรับการก่อร่าง RCEP

        นับเป็นเวลานานแล้วที่ CAEXPO ได้เข้ามีบทบาทสำคัญต่อการสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) โดยตั้งแต่ช่วงที่ความตกลง RCEP ยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา งาน CAEXPO ได้ขยายขอบเขตการจัดงานจาก “10+1” ไปสู่ RCEP รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ RCEP ในหลากหลายมิติ มุ่งมั่นเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างจีน-อาเซียนยุคใหม่ที่ขยายวงกว้างมากขึ้น

บูธขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ในงาน CAEXPOครั้งที่ 17 (ช่างภาพ: หลี หมิ่น)

        ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการลงนาม RCEP ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดให้ RCEP เป็นไฮไลท์ของงาน เริ่มจากการยกระดับเนื้อหาการจัดแสดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า รวมไปถึงเพิ่มการนำเสนอสินค้าคุณภาพสูง สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ในโซนพาวิลเลียนประเทศอาเซียนมากขึ้น เช่น กาแฟจากอินโดนีเซีย ใบชาจำปาคำจากลาว เบียร์พม่า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการตลาด RCEP ได้เป็นอย่างดี

        ขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมและงานจัดแสดงสินค้า ถือเป็นใบเบิกทางเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 มีการจัดการประชุมและเวทีสนทนาที่สำคัญหลายครั้ง โดยในคำกล่าวของตัวแทนแวดวงการเมืองและธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศต่าง ๆ ล้วนแต่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมศักยภาพความร่วมมือ RCEP

        นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการงาน CAEXPO ยังได้เชิญองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศ RCEP เข้าร่วมงาน อาทิ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO), สมาพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกาหลีใต้ (Korea Federation of SMEs: KBIZ), สมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการค้าออสเตรเลีย-จีน (Aus-China Trade and Business Development Association INC) ฯลฯ รวมถึงจัดให้มีโซนจัดแสดงพิเศษสำหรับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ในงาน CAEXPOครั้งที่ 18 สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี (KOTRA) ได้ลงนาม MOU เป็นหน่วยงานความร่วมมือพิเศษจากภูมิภาคRCEP แห่งแรกของงาน CAEXPO (ภาพ:caexpo.org)

        ต่อมาในงาน CAEXPO ครั้งที่ 18  RCEP ยังคงถือเป็นประเด็นสำคัญของงาน โดยได้มีการเปิดตัวโซน RCEP ขึ้นเป็นครั้งแรก จัดแสดงผลงานความร่วมมือ RCEP และสินค้าโดดเด่นของแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงเป็นครั้งแรกที่เชิญกงสุลใหญ่และกงสุลฝ่ายการพาณิชย์ประจำสถานกงสุลใหญ่นิวซีแลนด์ ณ นครกว่างโจว เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี (KOTRA) สำนักงานใหญ่ภูมิภาคจีน ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการงาน CAEXPO กลายเป็นหน่วยงานความร่วมมือพิเศษจากภูมิภาค RCEP แห่งแรกของ CAEXPO

        เพื่อต้อนรับการมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการของ RCEP ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 18 ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความร่วมมือ RCEP อีกหลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการงาน CAEXPO ยังได้เผยแพร่สมุดปกน้ำเงินว่าด้วย “คู่มือแนะนำโอกาสทางธุรกิจจาก RCEP” (RCEP Business Opportunities Guide)

‘ประเทศหุ้นส่วนพิเศษ’ โอกาสขยายธุรกิจสู่ RCEP

        เมื่อเดือน มี.ค. 2557 สำนักเลขาธิการงาน CAEXPO ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดการประชุมเจรจา RCEP รอบที่ 4 โดยที่ประชุมได้หารือและได้ข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลไกความร่วมมือ ‘ประเทศหุ้นส่วนพิเศษ’ ของงาน CAEXPO ซึ่งการประชุมเจรจาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประเทศสมาชิก RCEP ต่องาน CAEXPO และกว่างซี

        นับแต่นั้นเป็นต้นมา CAEXPO ได้เพิ่ม ‘ประเทศหุ้นส่วนพิเศษ’ (Special Partner) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน โดยมีสำนักเลขาธิการงาน CAEXPO รับหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศผู้ร่วมจัดงาน เรียนเชิญประเทศสมาชิก RCEP นอกเหนือจากจีนและอาเซียนมาเข้าร่วมงานในฐานะประเทศหุ้นส่วนพิเศษ โดยดูจากข้อเสนอแนะและสถานการณ์การเตรียมการของแต่ละประเทศ รวมทั้งมีการขยายขอบเขตความร่วมมือจาก “10+1” เป็น “10+5” และครอบคลุมไปถึงประเทศและภูมิภาคตามแนว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” โดยในงาน CAEXPO ครั้งที่ 11 และ 12 ได้เชิญประเทศออสเตรเลียและเกาหลีใต้มาในฐานะประเทศหุ้นส่วนพิเศษตามลำดับ

        ในงาน CAEXPO ครั้งที่ 11 เมื่อปี 2557 ที่ออสเตรเลียได้รับเชิญให้เป็นประเทศหุ้นส่วนพิเศษครั้งแรกนั้น ออสเตรเลียได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา ฯลฯ  

        กลไกความร่วมมือ ‘ประเทศหุ้นส่วนพิเศษ’ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจและเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรต่าง ๆ ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ได้รับเชิญให้เป็นประเทศหุ้นส่วนพิเศษของงาน CAEXPO อีกครั้ง โดยได้นำเสนอภาพลักษณ์และสินค้าเอกลักษณ์ประจำชาติภายในโซนพาวิลเลียนเกาหลีใต้ และจัดกิจกรรมสำหรับประเทศหุ้นส่วนพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแต่มีบทบาทสำคัญต่อการผสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างครอบคลุม

คว้าโอกาสใหม่ของความร่วมมือระดับภูมิภาค

        จากการจัดงาน CAEXPO ตลอด 18 ครั้งที่ผ่านมา ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักของงาน ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและขอบเขตความร่วมมือที่สำคัญระหว่างจีน-อาเซียน ซึ่งในปี 2565 นี้ ถือเป็นปีเริ่มต้นการมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการของ RCEP และจุดเริ่มต้นของการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0

        สำหรับหัวข้อหลักของงาน CAEXPO ครั้งที่ 19 นี้ คือ “การแบ่งปันโอกาสใหม่ของ RCEP และการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0” (Sharing RCEP New Opportunities, Building a Version 3.0 China-ASEAN Free Trade Area) สะท้อนถึงฉันทามติร่วมกันระหว่างจีน-อาเซียน ในการเปิดตัวเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 และเร่งบรรลุการดำเนินการ RCEP คุณภาพสูงโดยเร็วที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับงาน CAEXPO เพื่อเตรียมรองรับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน 3.0 และส่งเสริมการบรรลุความร่วมมือ RCEP รวมไปถึงความมุ่งมั่นของงาน CAEXPO ครั้งที่ 19 ในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆ และบรรลุความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นแก่ทุกฝ่าย

        โอกาสใหม่ของ RCEP เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย RCEP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน การมีผลบังคับใช้ของ RCEP จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุนในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อความร่วมมือต่าง ๆ นำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก และค่อย ๆ รวมกันกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและระดับการเปิดกว้างที่มากกว่าเดิม

        CAEXPO ได้สร้างสะพานเชื่อมความร่วมมือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิก RCEP ภายใต้รูปแบบการพัฒนาใหม่ CAEXPO ได้ใช้ความได้เปรียบของการเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียนมาอย่างยาวนาน และรูปแบบการจัดงานที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้ว มาใช้ยกระดับคุณภาพการจัดงานเพื่อรองรับ RCEP

        งาน CAEXPO ครั้งที่ 19 ได้มีการยกระดับโซนพื้นที่จัดแสดง RCEP และเพิ่มการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นำเสนอโอกาสทางความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างจีนกับอาเซียนภายใต้บริบทของ RCEP ช่วยสนับสนุนการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

        ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวโซนสินค้าโดดเด่นของอาเซียนและ RCEP นำเสนอภาพลักษณ์และสินค้าเอกลักษณ์ประจำชาติ รวมถึงโครงการความร่วมมือของแต่ละประเทศ ในส่วนของโซนประเทศ RCEP สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี (KOTRA) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพาวิลเลียนประเทศเกาหลีใต้ ขณะที่องค์กรชื่อดังของญี่ปุ่นหลายแห่ง เช่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO), มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (กว่างโจว), เบียร์คิริน ฯลฯ ได้ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว

        ในเดือน ก.ค. 2565 เหวย จาวฮุย เลขาธิการงาน CAEXPO ได้นำคณะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าพบสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ในจีน พร้อมหารือเรื่องการเตรียมการจัดงาน CAEXPO ครั้งที่ 19 กับองค์กรภาคธุรกิจ สมาคมและหน่วยงานพาณิชย์ประจำประเทศจีนของเกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยประเด็นที่หารือมีตั้งแต่การเชิญประเทศหุ้นส่วนพิเศษ การเดินทางมาเข้าร่วมงาน CAEXPO ที่กว่างซีของบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ RCEP ฯลฯ

        ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ เตรียมพร้อมพิชิตโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา CAEXPO จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และกลับมาพร้อมกับสิ่งใหม่ ๆ ในทุกครั้งของการจัดงาน

Tags: