Education

มช.เปิดปริญญาโท‘อีคอมเมิร์ซข้ามแดนไทย-จีน’

28

April

2022

15

March

2022

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดตัวปริญญาโทสาขาใหม่ครั้งแรกในไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน)” (Digital Technology Management หรือ DTM) โดยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง ‘วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) มช.’ และ ‘สถาบันขงจื่อ มช.’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน และตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนำจุดเด่นในด้านการเรียนการสอนและทรัพยากรหลักสูตรของทั้งสองสถาบันมาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน และได้เชิญอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านอีคอมเมิร์ซทั้งไทยและจีนมาเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมถึงสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจได้อย่างแท้จริง

        ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มช. กล่าวว่า จุดเด่นของหลักสูตร Digital Technology Management หรือ DTM เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน ที่จะช่วยให้ทุกสาขาอาชีพสามารถต่อยอดเรียนรู้ทักษะเชิง Digital และ Digital Platform เพื่อกลายเป็น Startups หรือ Digital Workforce ได้ในอนาคต

        เหลียน เฉิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช. ฝ่ายจีน กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นการปลูกฝังทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน โดยผสมผสานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการสร้างนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตในหลักสูตรมีศักยภาพในการสร้างธุรกิจ สอดคล้องกับการผลักดันการพัฒนาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ทำให้ผลิตภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีน และยังเป็นการช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนได้ และหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษา ทำให้นักศึกษาทั้งไทยและจีนได้เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆที่เป็น Pain Point ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนเพื่อให้สอดคล้องต่อการผลักดันการยกระดับการเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรมและการสร้างสรรค์รูปแบบอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการเสนอนโยบายการพัฒนาและการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้แก่ภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยและจีน

        ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-942649 หรือ www.facebook.com/GraduateCAMT  และ www.grad.cmu.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 เม.ย.2565

Tags: