Interview

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เปิดวิสัยทัศน์ขับเคลื่อน“มรภ.สวนสุนันทา” พร้อมมุมมองโอกาสความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน

27

January

2022

20

June

2021

มรภ.สวนสุนันทาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาระหว่างไทย-จีนทำให้ในปัจจุบันนี้จึงได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความร่วมมือไว้จำนวนมาก

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า8 ทศวรรษจากจุดเริ่มต้นของโรงเรียนฝึกสอนครู ก้าวสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 15 ของประเทศ (ผลการจัดอันดับโดย Webometrics)

           ปัจจุบัน ภายใต้การขับเคลื่อนของอธิการบดีคนใหม่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเดินหน้าก้าวข้ามความท้าทายของโลกการศึกษายุคใหม่อย่างไร? เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่“ไกลกว่าและสูงกว่า”.. ติดตามได้จากวิสัยทัศน์นักบริหารการศึกษาหญิงแกร่งพร้อมมุมมองต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านมิติทางการศึกษาผ่านCover Story ฉบับนี้

KEEP & SWITCHก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคต

           รศ.ดร.ชุติกาญจน์ อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า “ การขับเคลื่อนสวนสุนันทาฯที่ผ่านมามีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1 ในกลุ่ม 38 ราชภัฏ และสามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จแต่ทางสวนสุนันทาฯเองไม่คิดจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้ เนื่องจากได้ตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศวิสัยทัศน์และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯจึงมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ตามทันสถานการณ์เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19และสถานการณ์โครงสร้างประชากรในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราการเกิดลดลงเป็นต้น

           ดังนั้น มรภ.สวนสุนันทาจึงมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวทาง KEEP & SWITCH  อันได้แก่ SSRU “SWITCH” Model ซึ่งหมายถึง “เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทันเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต” และ SSRU“KEEP” Model  อันหมายถึง“สำหรับสิ่งที่ดีและยังมีคุณค่า ก็ยังคงต้องธำรงรักษาไว้”

           ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้มรภ.สวนสุนันทามุ่งมั่นที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และนำไปต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่โดยกำกับติดตามระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนานำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มรภ.สวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”

           รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวว่า จากรูปแบบของการบริหารจัดการมรภ.สวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในแนวคิดSSRU “SWITCH”เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่(S : Sustainability Universitywhich Grow Along with Society.)
  • มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก(W : Aiming to be the World-ClassUniversity.)
  • มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ(I : University which Hold up toAdministration and Academic Integrity Principle.)
  • มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย(T : Technology Driven Universityin Both Administration and Academic Aspect.)
  • การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล(C : Capacity and Capability.)
  • มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ(H : Happy Workplace Universitywhich has Scholarly Organization Atmosphere.)

           จากที่ได้กล่าวข้างต้นมรภ.สวนสุนันทายังคงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนสม่ำเสมอ เพื่อให้ตามทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้

เตรียมพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ

           รศ.ดร.ชุติกาญจน์กล่าวว่าภายใต้ภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ดีพึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ มรภ.สวนสุนันทาจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น“มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ”โดยแผนดังกล่าวจะเป็นแผนชี้นำการกำหนดยุทธศาสตร์ระยะ 5ปีและแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีต่อไป

           นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5ปีดังกล่าวได้บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการหาแนวทางพัฒนาสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่เดิมรวมทั้งการกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่ความเป็นต้นแบบดังวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”ที่มุ่งสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

มุมมองโอกาสความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน

           รศ.ดร.ชุติกาญจน์กล่าวว่า ประเทศจีนให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นศูนย์รวมการค้าและการลงทุนที่มีมูลค่าอีกทั้งมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย นักลงทุนประเทศจีนมีความสนใจในการค้าการลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประชาชนชาวจีนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมายาวนานทั้งในเชิงการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และการสื่อสาร/ภาษา

           ด้วยเหตุนี้เอง มรภ.สวนสุนันทาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสานสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน อันนำไปสู่การเป็นใบเบิกทางวิชาชีพที่ดีของนักศึกษาในอนาคต

           จากรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนที่มีมาอย่างยาวนานอีกทั้งประเทศไทยมีมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและค่าครองชีพไม่สูงมากนัก จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาชาวจีนดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากขึ้น

           เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันนี้มรภ.สวนสุนันทาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 ที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงได้เร่งพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดโลกเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักศึกษาจีนที่เดินทางมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษารวมถึงส่งเสริมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ให้ความอิสระทางความคิด ประสบการณ์นอกห้องเรียนต่อยอดและเพิ่มพูนความสามารถ อันเป็นการนำไปสู่การเป็นบุคลากรชั้นนำ

เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาไทย-จีน

           ในมุมมองของรศ.ดร.ชุติกาญจน์ประเทศจีนนับเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษามีคุณภาพชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก อันเป็นเส้นทางส่วนหนึ่งในการผลักดันทางด้านวิชาการสู่ระดับโลกมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งได้ตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมทางการศึกษากับประเทศจีน โดยมรภ.สวนสุนันทาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาระหว่างไทย-จีนทำให้ในปัจจุบันนี้จึงได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและความร่วมมือไว้จำนวนมากอาทิ การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน การร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างประเทศการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยระยะสั้นและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน เป็นต้น

           “ที่ผ่านมา มรภ.สวนสุนันทา ได้มีการเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนจำนวนมากและมีความร่วมมือที่ได้ดำเนินการเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มรภ.สวนสุนันทา กับ Yunnan Normal University (School of Tourismand Geography Sciences) ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานโดยให้นักศึกษาจีนเดินทางมาศึกษาที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมรภ.สวนสุนันทา 2 ปีการศึกษา

           ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มรภ.สวนสุนันทา กับ Tianjin University of TCM จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน โดยนักศึกษามาเรียนที่มรภ.สวนสุนันทา 5 ปีและเรียนที่ TUTCM 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับ2 ปริญญา พร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับGuangxi University of Chinese Medicine (School of PublicHealth and Management) เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มุ่งเน้นผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขตอบสนองความต้องการยุคหลังโควิด

           ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มรภ.สวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ในการให้ทุนการศึกษาปริญญาโท เต็มจำนวน 2 ปี จำนวน 5 ทุน

           นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา กับ Aba TeachersUniversity, Ya’an Polytechnic College, Sanmenxia Polytechnic, Haikou Universityof Economics ในการร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติแบบออนไลน์  รวมถึงพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย และส่งนักศึกษาปริญญาเอกมาเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ”รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าว พร้อมให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน มีนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาที่มรภ.สวนสุนันทารวมทั้งสิ้น562 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 198 คน ปริญญาโท114 คน ปริญญาเอก 250 คน ขณะเดียวกัน เพื่อขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-จีน มรภ.สวนสุนันทาได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นที่นครหนานหนิงซึ่งเป็นสถานที่จัดงานถาวรของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) เพื่อให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชาวจีนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโดยในอนาคต มรภ.สวนสุนันทายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้น      

หลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากนศ.จีน

           รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวว่า มรภ.สวนสุนันทามีความโดดเด่นที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะการวิจัยทางวิชาการที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนนักศึกษาสร้างผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของสังคมและมีการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยและจีนให้ประชาคมรับรู้

           แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจยุคใหม่ในปัจจุบัน ที่มีการค้าขายระหว่างประเทศเติบโตขึ้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่มีการขยายขอบเขตการค้าอย่างไร้พรมแดน ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และสาขานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะมีนักศึกษาชาวจีนให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

           นอกจากนี้ยังมีสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบและศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชาวจีนมากเช่นกัน จึงสื่อสะท้อนให้เห็นว่านอกจากความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นักศึกษาชาวจีนให้ความสนใจแล้วยังมีศาสตร์ด้านศิลปะที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานโลก

           ทั้งนี้มรภ.สวนสุนันทามีความยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่น่าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

           “สวนสุนันทาฯมีความมุ่งมั่นขยายความพร้อมในทุกคณะและทุกสาขาวิชาให้สามารถรองรับนักศึกษาจีนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”อธิการบดีมรภ.สวนสุนันทา กล่าวถึงทิศทางก้าวต่อไปในอนาคต

Tags: