Education

เปิดโลกเรียนรู้ภาษาจีนผ่าน Metaverse

28

April

2022

1

March

2022

        โลกเสมือนจริง หรือ Metaverse กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ด้านภาษา ล่าสุด สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบการเรียนหลักสูตรภาษาจีนYCT และ HSK ผ่าน Metaverse อย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมกับวิทยาลัยนานานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ “Meta YCT/HSK Lab” เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา

        โครงการ “Meta YCT/HSK Lab” เป็นการนำร่องพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนภาษาจีน YCT และ HSK ในรูปแบบสร้างสรรค์ผ่านชุมชนโลกเสมือนจริง (Metaverse) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนภาษาจีน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีทักษะดิจิทัลพร้อมก้าวเข้าสู่โลก Metaverse ในอนาคต

        สำหรับระบบการเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ จะมีสถาบันขงจื่อ มช.เป็นผู้ประเมินผล ให้คำปรึกษาในด้านเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาจีน ก่อตั้งแหล่งทรัพยากรหลักสูตรเชิงดิจิทัลและจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลในการออกแบบระบบนิเวศ Metaverse และสนับสนุนในด้านเทคนิค และสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC เป็นผู้ร่วมจัดการเรียนการสอนและติดตามผลการดำเนินงาน

        ในระยะแรกจะเริ่มทดลองโดยกลุ่มผู้เรียน 19 ครอบครัวจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC โดยกลุ่มผู้เรียนมีความรู้ภาษาจีนในระดับ YCT 3 ขึ้นไป โดยช่วงแรกเป็นการทดลองในระยะเวลา 2-4 เดือนเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในรูปแบบ “MetaYCT/HSK Lab” ซึ่งมีการใช้แว่นตา VR ร่วมกับแพลตฟอร์มMozillar Hub ซึ่งในพิธีเปิดได้จำลองการเรียนการสอนในหัวข้อ“เทศกาลตรุษจีน” ในโลก Metaverse โดยทีมงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอยดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

Tags: