Education

‘หอการค้าไทย-จีน’ ร่วมกับ ‘สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์’ เปิดหลักสูตร Da Lao Ban รุ่นที่ 9

4

June

2022

3

June

2022

หอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน Da Lao Ban รุ่นที่ 9” เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้กับทายาทนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่

         นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน  Da Lao Ban     รุ่นที่ 9” ว่า จากความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆ ในปัจจุบันนี้  ผู้บริหารและผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับสถานการณ์เหล่านั้น

         หอการค้าไทย-จีน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความพร้อมของผู้บริหารรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทรุ่นลูกรุ่นหลาน  จึงได้บรรจุหลักสูตDa Lao Ban  ไว้ในภารกิจหลักของหอการค้าไทย-จีนที่จะพัฒนาบุคลากรของภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน

        ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ วิธีการบริหารจัดการและการทำธุรกิจทั้งด้านการค้า การให้บริการ และการลงทุนจะมีความแตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

        แต่หลักการ แนวคิดและประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ  รุ่นเก่า ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอากง อาม่า หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่  ก็ยังทรงคุณค่าและสามารถนำมาผสมผสานกันได้ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ และประสานความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจครอบครัว ให้มีความแข็งแกร่งและก้าวทันโลกธุรกิจสมัยใหม่ ได้อย่างยั่งยืน นายณรงค์ศักดิ์  กล่าว

นายสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

         ด้านนายสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย-จีน หรือ Da Lao Ban Academy เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการถ่ายทอดประสบการณ์จากเถ้าแก่รุ่นเก่า ซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหนนอกจากที่หอการค้าไทย-จีน แห่งนี้เท่านั้น

        นอกจากนี้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีเครือข่ายทั่วโลกจึงสามารถเชื่อมองค์ความรู้จากข้างนอกมาร่วมสร้างความเข้มแข็งและเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Da Lao Ban และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นายสยาม กล่าว

         หลักสูตรDaLao Ban นั้น ก่อตั้ง และเริ่มอบรมรุ่นแรกเมื่อปี 2557  และได้ดำเนินการมาแล้ว8 รุ่น มีนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งเป็นทายาทลูกหลานหอการค้าไทย-จีน กว่า 200 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้  และรุ่นที่ 9 นี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จำนวน 32 คนโดยมีคุณปนวรรณ ตัณฑ์ไพโรจน์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร Da Lao Ban คนปัจจุบัน

        ส่วนคำว่า “Da Lao Ban”  คือ เถ้าแก่ใหญ่ หรือเจ้าของกิจการเป็นคำเรียกที่แสดงถึงการค้าและธุรกิจของชาวจีนโพ้นทะเลที่ทำธุรกิจในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นั้นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความอดทนเพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคไปจนธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตจากธุรกิจครอบครัวจนเป็นกิจการขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ต่างมีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น

Tags: