Education

เสริมทักษะ‘อาชีวศึกษาไทย’จัดการเรียนการสอนภาษาจีน

27

January

2022

12

April

2021

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีตัวแทนคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน 85 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทักษะ ตลอดจนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อเร็วๆนี้

           มณฑล ภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพอันจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล

               นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีคุณภาพซึ่งการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิของสถานศึกษาเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสู่ผู้เรียนทั้งด้านวิชาชีพและภาษาจีนไปในคราวเดียวกัน

Tags: