Education

สอศ. ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

27

January

2022

14

August

2021

            นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ (ผ่านระบบออนไลน์)เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

            นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจ สำหรับนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถภาษาจีนสำหรับธุรกิจเพื่อเป็นสะพานในการสื่อสารและการค้าขาย ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ในอนาคตซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564 มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกว่า90 แห่ง นักเรียน นักศึกษาจำนวน 1,290 คน

            รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่าการใช้ภาษาจีนในการติดต่อค้าขายทำธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจกับคนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ การมีทักษะการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจและการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความต้องการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้โดยเฉพาะแรงงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจำเป็นต้องยกระดับการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

            ด้านศาสตราจารย์ เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีน การสอบวัดระดับภาษาจีนและการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการในด้าน “ภาษาจีน+อาชีวศึกษา” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทย-จีนอาทิ โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร MiniChinese Program (MCP) การอบรม โครงการ E-Commerce เพื่อผู้ประกอบการใหม่(E-commerce1+X) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนภายใต้สัญญาความร่วมมือ“สัมพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน”

            ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19  จึงได้จัดการอบรมผ่านทางรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่องานด้านการสอนภาษาจีนโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น

Tags: